Inquiry title
Zapytanie ofertowe na przygotowanie publikacji naukowej dotyczącej analizy kwantowego sterowania i kwantowych korelacji z wykorzystaniem metod algebr operatorowych i algebry liniowej na podstawie wykonanych badań naukowych w projekcie Maestro UMO-2021/42/A/ST2/00356, pn. „Przyczynowość relatywistyczna a przetwarzanie informacji”
competition results
competition results
Contract award procedure

Zapytanie ofertowe na przygotowanie publikacji naukowej dotyczącej analizy kwantowego sterowania i kwantowych korelacji z wykorzystaniem metod algebr operatorowych i algebry liniowej na podstawie wykonanych badań naukowych w projekcie Maestro UMO-2021/42/A/ST2/00356, pn. „Przyczynowość relatywistyczna a przetwarzanie informacji”

Inquiry for the preparation of a scientific publication on analysis of quantum steering and quan-tum correlations with techniques of operator algebras and linear algebra based on scientific re-search in the project Maestro UMO- 2021/42/A/ ST2/00356, named "Relativistic causality and information processing".

Tryb udzielania zamówienia / Contract award procedure

Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone w trybie zapytania ofertowego zgodnie z art. art. 11 ust. 5 pkt. 1 ustawy Prawa zamówień publicznych.

The contract award procedure is conducted in the form of a request for quotation in accordance with Art. 11 clause 5 point 1 of the Public Procurement Law.

1.Rodzaj zamówienia: usługa. /1.Order type: service.

2. Nazwa i kod wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne usługi doradcze
CPV: 73000000-2.

2. Name and code according to the Common Procurement Vocabulary (CPV): Research and experimental development services and related consultancy services

Awarding Entity

Uniwersytet Gdański, ul. Bażyńskiego 8, 80-309 Gdańsk, NIP: 584-020-32-39

Osoba do kontaktu: / Contact person:  Marta Krzyżykowska, +48 58 523 51 80, marta.krzyzykowska@ug.edu.pl, ictqt@ug.edu.pl

Valid through
2024-04-05
Date posted
2024-03-22
Close modal window

Thank you for submitting your application. We will contact you shortly!