Inquiry title
Zapytanie ofertowe na przygotowanie raportu naukowego dotyczącego zbadania łamania ograniczeń z klasycznej termodynamiki na podstawie wykonanych badań naukowych / Inquiry for the preparation of a scientific scientific report on exploration the breaking of constraints from classical thermodynamics based on scientific research
Opis przedmiotu zamówienia / Description of the subject of the contract

Zapytanie ofertowe na przygotowanie raportu naukowego dotyczącego zbadania łamania ograniczeń z klasycznej termodynamiki, takich jak ograniczenie Carnota czy krzywa moc-wydajność, dla kwantowych silników cieplnych na podstawie wykonanych badań naukowych
w projekcie Quant-ERA II Call 2021, pn. „Zasoby w Kwantowych Technologiach: Doświadczenie i Teoria”, nr umowy UMO-2021/03/Y/ST2/00178

Inquiry for the preparation of a scientific report on exploration the breaking of constraints from classical thermodynamics, such as the Carnot constraint or the power-efficiency curve, for quantum heat engines, based on scientific research in the project Quant-ERA II Call 2021, named “Experiment and Theory of Resources in Quantum Technologies“,
No. of the grant agreement UMO-2021/03/Y/ST2/00178

 

 1. Przedmiotem zamówienia jest przedstawienie wyników badań w raporcie naukowym, uwzględniającego tematykę z obszaru zbadania łamania ograniczeń z klasycznej termodynamiki, takich jak ograniczenie Carnota czy krzywa moc-wydajność, dla kwantowych silników cieplnych.
 2. Zakres zamówienia obejmuje przeprowadzenie następujących prac badawczych:
 • Wnikliwy przegląd literatury związanej z przedmiotem badań.
 • Analiza modeli kwantowych silników cieplnych napędzanych periodycznym klasycznym zaburzeniem.
 • Analiza oraz optymalizacja krzywej moc-wydajność oraz porównanie wydajności silników opisanych w punkcie 2 powyżej z ograniczeniem Carnota.
 • Zbadanie możliwości wprowadzenia ogólnego opisu (wyabstrahowania)  kwantowych silników cieplnych opisanych w punkcie 2 powyżej.
 • Analiza konsystencji opisów stosowanych w literaturze przedmiotu. W szczególności, zagadnienie optymalnej dla maksymalnej mocy długości cyklu silnika a reżim wolnego napędzania (slow driving limit).
 • Przygotowanie raportu z uwzględnieniem rezultatów badań opisu wykonanych analiz i wykorzystanych metod oraz dyskusji wyników.

Badania naukowe prowadzone są w ramach realizacji projektu Quant-ERA II Call 2021,
UMO-2021/03/Y/ST2/00178, finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki.

 1. The subject of the contract is the presentation of research results in a Scientific report on exploration the breaking of constraints from classical thermodynamics, such as the Carnot constraint or the power-efficiency curve, for quantum heat engines.
 2. The scope of this contract includes the following research activities:
 • A thorough review of the literature related to the research subject
 • Analysis of models of quantum heat engines driven by periodic classical perturbation.
 • Analysis and optimization of the power-efficiency curve and comparison of the performance of engines described in point 2 above with the Carnot limit.
 • Exploration of the possibility of introducing a general description (to abstract the description) of quantum thermal engines described in point 2 above.
 • Analysis of consistency of descriptions used in the literature on the subject. In particular, the issue of optimal engine cycle length for maximal power in the slow driving limit regime.
 • Preparation of a report incorporating research findings, description of conducted analyses and utilized methods, as well as discussion of results.

Scientific research is carried out as part of the implementation of the Quant-ERA II Call 2021, UMO-2021/03/Y/ST2/00178, financed by the National Science Center.


Tryb udzielania zamówienia / Contract award procedure

Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone w trybie zapytania ofertowego zgodnie z art. art. 11 ust. 5 pkt. 1 ustawy Prawa zamówień publicznych.

The contract award procedure is conducted in the form of a request for quotation in accordance with Art. 11 clause 5 point 1 of the Public Procurement Law.

1.Rodzaj zamówienia: usługa. /1.Order type: service.

2. Nazwa i kod wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne usługi doradcze
CPV: 73000000-2.

2. Name and code according to the Common Procurement Vocabulary (CPV): Research and experimental development services and related consultancy services

Awarding Entity

Uniwersytet Gdański, ul. Bażyńskiego 8, 80-309 Gdańsk, NIP: 584-020-32-39

Osoba do kontaktu: / Contact person:  Marta Krzyżykowska, +48 58 523 51 80, marta.krzyzykowska@ug.edu.pl, ictqt@ug.edu.pl

Valid through
2024-05-02
Date posted
2024-04-24
Close modal window

Thank you for submitting your application. We will contact you shortly!