Inquiry title
Zapytanie ofertowe na przygotowanie raportu naukowego dotyczącego zbadania łamania ograniczeń z klasycznej termodynamiki na podstawie wykonanych badań naukowych / Inquiry for the preparation of a scientific scientific report on exploration the breaking of constraints from classical thermodynamics based on scientific research
Opis przedmiotu zamówienia / Description of the subject of the contract

 

Zapytanie ofertowe na przygotowanie raportu naukowego dotyczącego zbadania łamania ograniczeń z klasycznej termodynamiki, takich jak  ograniczenie Carnota czy krzywa mocwydajność, dla kwantowych silników cieplnych na podstawie wykonanych badań naukowych w projekcie OPUS 21, nr umowy UMO-2021/41/B/ST2/03207, pn. „Kwantowe układy otwarte i termodynamiczna teoria zasobów”

Inquiry for the preparation of a scientific scientific report on exploration the breaking of constraints from classical thermodynamics, such as the Carnot constraint or the power-efficiency curve, for quantum heat engines, based on scientific research in the project OPUS 21, No. of the grant agreement UMO-2021/41/B/ST2/03207, named “Quantum open systems and thermodynamical resource theory“

 

Przedmiotem zamówienia jest przedstawienie wyników badań w raporcie naukowym, uwzględniającego tematykę z obszaru zbadania łamania ograniczeń z klasycznej termodynamiki, takich jak ograniczenie Carnota czy krzywa moc-wydajność, dla kwantowych silników cieplnych.

Zakres zamówienia obejmuje przeprowadzenie następujących prac badawczych:
 Wnikliwy przegląd literatury związanej z przedmiotem badań.
 Analiza modeli kwantowych silników cieplnych napędzanych periodycznym klasycznym zaburzeniem.
 Analiza oraz optymalizacja krzywej moc-wydajność oraz porównanie wydajności silników opisanych w punkcie 2 powyżej z ograniczeniem Carnota.
 Zbadanie możliwości wprowadzenia ogólnego opisu (wyabstrahowania)  kwantowych silników cieplnych opisanych w punkcie 2 powyżej.
 Analiza konsystencji opisów stosowanych w literaturze przedmiotu. W szczególności, zagadnienie optymalnej dla maksymalnej mocy długości cyklu silnika a reżim wolnego napędzania (slow driving limit).
 Przygotowanie raportu z uwzględnieniem rezultatów badań opisu wykonanych analiz i wykorzystanych metod oraz dyskusji wyników.

Badania naukowe prowadzone są w ramach realizacji projektu OPUS 21, UMO-2021/41/B/ST2/03207, finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki.

The subject of the contract is the presentation of research results in a Scientific report on exploration the breaking of constraints from classical thermodynamics, such as the Carnot constraint or the power-efficiency curve, for quantum heat engines.

The scope of this contract includes the following research activities:
 A thorough review of the literature related to the research subject
 Analysis of models of quantum heat engines driven by periodic classical perturbation.
 Analysis and optimization of the power-efficiency curve and comparison of the performance of engines described in point 2 above with the Carnot limit.
 Exploration of the possibility of introducing a general description (to abstract the description) of quantum thermal engines described in point 2 above.
 Analysis of consistency of descriptions used in the literature on the subject. In particular, the issue of optimal engine cycle length for maximal power in the slow driving limit regime.
 Preparation of a report incorporating research findings, description of conducted analyses and utilized methods, as well as discussion of results.

Scientific research is carried out as part of the implementation of the OPUS 21, UMO-
2021/41/B/ST2/03207, financed by the National Science Center.

 

Tryb udzielania zamówienia / Contract award procedure

Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone w trybie zapytania ofertowego zgodnie z art. art. 11 ust. 5 pkt. 1 ustawy Prawa zamówień publicznych.

The contract award procedure is conducted in the form of a request for quotation in accordance with Art. 11 clause 5 point 1 of the Public Procurement Law.

1.Rodzaj zamówienia: usługa. /1.Order type: service.

2. Nazwa i kod wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne usługi doradcze
CPV: 73000000-2.

2. Name and code according to the Common Procurement Vocabulary (CPV): Research and experimental development services and related consultancy services

Awarding Entity

Uniwersytet Gdański, ul. Bażyńskiego 8, 80-309 Gdańsk, NIP: 584-020-32-39

Osoba do kontaktu: / Contact person:  Marta Krzyżykowska, +48 58 523 51 80, marta.krzyzykowska@ug.edu.pl, ictqt@ug.edu.pl

Valid through
2024-04-19
Date posted
2024-04-05
Close modal window

Thank you for submitting your application. We will contact you shortly!