Results
Results
Inquiry title
Zapytanie ofertowe na przygotowanie unikatowego raportu naukowego dotyczącego transformacji pomiędzy funkcją Wignera a funkcją Husimiego, wynikających z gaussowskiego wzmocnienia na podstawie wykonanych badań naukowych w projekcie pn. „International Centre for Theory of Quantum Technologies”
Contract award procedure

Zapytanie ofertowe na przygotowanie unikatowego raportu naukowego dotyczącego transformacji pomiędzy funkcją Wignera a funkcją Husimiego, wynikających z gaussowskiego wzmocnienia na podstawie wykonanych badań naukowych w projekcie pn. „International Centre for Theory of Quantum Technologies” (nr umowy MAB/2018/5)

Inquiry for the preparation of a unique scientific report on transformation between Wigner and Husimi functions rendered by the gaussian amplification channel in the project entitled „International Centre for Theory of Quantum Technologies” (contract no. MAB/2018/5)

Tryb udzielania zamówienia / Contract award procedure

Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone w trybie zapytania ofertowego zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawa zamówień publicznych.

The contract award procedure is conducted in the form of a request for quotation in accordance with Art. 2 clause 1 point 1 of the Public Procurement Law.

 

1.Rodzaj zamówienia: usługa.

2. Nazwa i kod wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
CPV 73000000-2 – Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne usługi doradcze

Awarding Entity

Uniwersytet Gdański, ul. Bażyńskiego 8, 80-309 Gdańsk, NIP: 584-020-32-39

Contact person: Magdalena Kreft +48 58 523 51 80, e-mail: magdalena.kreft@ug.edu.pl; ictqt@ug.edu.pl

Valid through
2023-10-09
Date posted
2023-09-29
Close modal window

Thank you for submitting your application. We will contact you shortly!